Rapporter

Den høye hagen

Den høye hagen – om urban dyrking på tak, av Romy Ortiz og Marte Dæhlen. Byøk-rapport 04/13.

«Den høye hagen» handler om takhager og hvordan dyrking av grønnsaker og andre nyttevekster på byens tak kan bidra til å gjøre Oslo til en grønnere by med mer miljøvennlige husholdninger. Rapporten gir leseren et innblikk i hva det vil si å dyrke på tak, hvorfor folk driver med det og hvilke effekter takhagevirksomhet kan ha for folk, luft og liv i byen. Den inneholder også tre eksempler på takhageprosjekter; et i Oslo, et i København og et i Malmø. Eksemplene skal gi innblikk i takhageprosesser og være kilde til kunnskap og inspirasjon.

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge, av Romy Ortiz, Marry-Anne Karlsen og Benjamin Haffner. Norsk Form 2012

”Uterom for en billig penge” er en samling av ulike typer vellykkete og rimelige uteromsprosjekt i byer og tettsteder i Norge. Eksemplene som blir presentert, gir innblikk i hvilke faktorer som har vært utløsende for de enkelte prosjekt, hvilke faktorer som har vært viktige for planleggings- og gjennomføringsprosessen, og hvilke finansieringsmodeller som har vært brukt. Ved å vise eksempler på hva som er mulig å få til på lave budsjett, er ett av formålene med samlingen å inspirere ulike aktører som jobber med stedsutvikling.

Deltakelsesprosesser i gass-sektoren i Bolivia

La participación en el sector de hidrocarburos en Bolivia: El “doble discurso” y las limitaciones sobre la gobernanza participativa. Autores:Håvard Haarstad y Cecilia Campero. URBECO-report 3/2011.

Participation in the bolivian hydrocarbon sector: the “double discourse” and limitations on participatory governance. Authors: Håvard Haarstad, Cecilia Campero. URBECO-report 4/2011.

Denne rapporten tar for seg nye deltakelsesreformer i gass-sektoren i Bolivia, et av landene i verden som nå går lengst i å gi lokalsamfunn juridiske rettigheter til deltakelse i utformingen av utvinningsprosjekter. Målet med rapporten er at en kritisk analyse av disse reformene skal bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for lignende reformer andre steder. Rapporten gis ut på spansk og engelsk for å være tilgjengelig for flest mulig relevante aktører.

Dette er den første spanske publikasjonen i BYØK-serien. På andre språk enn norsk vil BYØK-rapportene gis ut under navnet URBECO-report.

Boligplanlegging og energibruk

Boligplanlegging og energibruk – fra overordnede mål og forbildeprosjekter til konkrete avgjørelser i hverdagen, av Marry-Anne Karlsen, Anne-Kathrine Vabø, Ståle Holgersen og Romy Ortiz. BYØK-rapport 2/2011.

Hensikten med denne rapporten er å få frem kunnskap om hvordan spørsmål om effektiv og miljøvennlig energibruk ivaretas ved boligutbygging, og hvordan dette kan forbedres. Rapporten fokuserer først og fremst på institusjonelle drivkrefter og barrierer knyttet til kommunale plan-og byggesaksprosesser.

Urban dyrking

Urban dyrking: Tanker og ideer om dyrking i byen. Redaktør: Romy Ortiz og Marte Dæhlen. BYØK-rapport 01/11

Artikkelsamlingen består av en rekke tekstbidrag fra personer som på ulike måter har til felles at de ser på urban dyrking som en viktig ressurs. Artiklene har ulik karakter, og målet er å inspirere leseren på hver sin unike måte.

Asylmottak og lokalsamfunn

Asylmottak og lokalsamfunn, av Kari Anne Klovholt Drangsland, Winfried Ellingsen, Knut Hidle og Marry-Anne Karlsen. FoU-rapport nr. 1/2010. Kristiansand: Agderforskning

Rapporten undersøker hvordan samspillet mellom asylmottak og lokalsamfunn i Norge fungerer, og hvordan samspillet kan forbedres. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet som et ledd i at de har lokalsamfunnsarbeid som satsingsområde i 2010. Målsettingen er å komme med innspill til hvordan det kan legges bedre til rette for god samhandling mellom Utlendingsdirektoratet, driftsoperatører, asylmottak og lokalsamfunn på institusjonelt nivå, og mellom mottaksbeboere og lokalbefolkning på individnivå. Rapporten tar utgangspunkt i eksisterende forvaltningspraksis i mottaksapparatet, og drøfter innspill og anbefalinger til en metodikk som kan styrke et stedsperspektiv hos de ulike involverte aktørene. Prosjektet ble gjennomført av Agderforskning AS og Senter for byøkologi våren 2010 og består både av en survey og en kvalitativ Casestudie.

Den sosiale byen

Den sosiale byen – en eksempelstudie av deltagende stedsutvikling i seks tyske bydeler, av Kari Anne Klovholt Drangsland. BYØK rapport 01/10. Bergen: Senter for byøkologi

Rapporten tar utgangspunkt i en studietur som Senter for byøkologi gjennomførte i Tyskland i mars 2009. Hensikten med turen var å studere ulike prosjekter under DEN SOSIALE BYEN (Die soziale Stadt). Den sosiale byen er et føderalt program for samordnet og sektorovergripende områdesatsing i Tyskland. På studieturen fokuserte vi på prosjekter som gir gode eksempler på en praksis der idealet om deltakelse i stedsutviklingen er tatt på alvor. Vi presenterer her seks eksempler på slike prosjekter.

Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua

Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua, av Kari Anne Klovholt Drangsland, Bente Beckstrøm Fuglseth og Knut Hidle. FoU-rapport nr. 11/2009. Kristiansand: Agderforskning

Senter for byøkologi ble sammen med Agderforskning tildelt oppdraget med å lage en sosiokulturell stedsanalyse for Haugenstua. Analysen avdekker ulike aktørgruppers kulturelle og sosiale forestillinger om Haugenstua, og deres bruk av stedet.  Analysen ble ferdigstilt i desember 2009.

Asylmottak som nærmiljø

Asylmottak som nærmiljø – en studie av relasjoner mellom asylmottak og lokalsamfunn i Ytre Arna, av Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth. BYØK rapport 01/09. Bergen: Senter for byøkologi

Studien er forankret i en forståelse av at asylmottak ikke eksisterer i et vakuum, men inngår i stedene der de lokaliseres. I rapporten problematiseres hva et godt forhold mellom asylmottak og lokalsamfunn er, gjennom en casestudie i Ytre Arna. På bakgrunn av denne studien samt tidligere forskning, presenteres en rekke anbefalinger til hvordan nærmiljøperspektivet kan styrkes hos ulike aktører som er involvert i mottaksapparatet i dag.

LEFT OVERS

LEFT OVERS, Bente Beckstrøm Fuglseth og Anne-Kathrine Vabø. 2004. Bergen: Senter for byøkologi

Rapporten presenterer et større kartleggingsarbeid over ledige utbygingsarealer i Bergen sentrum. Den omhandler blant annet teorier om miljøvennlig byutvikling, presentasjon av prosjekter fra andre byer og anbefalt bruk av arealene.

A4? Eller skal vi bo på nye måter?

Boligutstillingen i Bergen 2003: A4? Eller skal vi bo på nye måter,  Bente BeckstrømFuglseth, Anne-Kathrine Vabø, Siri Helle m.fl. 2003. Bergen: Okkupanten

Tre gamle arbeidsbrakker plassert på parkeringsplasser i Bergen sentrum ble bygget om til en miljøvennlig og arealeffektiv bolig for tre personer. Rapporten presenterer prosjektet, ulike problemstillinger knyttet til en mer mijløvennlig byutvikling og en rekke eksempler på miljøvennlige og alternative bytviklingsprosjekter i Norge og Europa.