Boligplanlegging og energibruk

Prosjektet “Boligplanlegging og energibruk – fra overordnede mål og forbildeprosjekter til konkrete avgjørelser i hverdagen” er finansiert gjennom Husbankens kompetansetilskudd innenfor området miljø og energi. Formålet med prosjektet er å se hvordan tiltak om mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i større grad kan implementeres i lokale planprosesser.

Det er de senere årene blitt satt i gang en rekke tiltak for å øke fokuset på energieffektivisering i bygninger. Overordnede problemstillinger og muligheter for tiltak formuleres, forbildeprosjekter gjennomføres for å vise muligheter, samtidig som en rekke forskningsprosjekter innenfor ulike fagområder utfordrer og viser frem ny teknologi og nye tilnærmingsmåter. Skal vi imidlertid nå målene om et lavutslippssamfunn i fremtiden, må overordnede mål og forbildeprosjekt omskapes til konkrete avgjørelser i hverdagen. Mange av disse beslutningene er små og skjer i løpende saksbehandling innenfor eksisterende forvaltningspraksis. En studie av planprosesser vil slik kunne avdekke viktige institusjonelle drivkrefter og barrierer for mer miljøvennlig energibruk i bygninger.

Last ned byøk-rapport 2/11 her.