Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua

Områdesatsing og områderettede tiltak har etter hvert etablert seg som en dominerende strategi for sosial byutvikling i europeisk sammenheng. Bakgrunnen er den store forskjellen i levekår mellom geografisk avgrensede områder og en erkjennelse av at generelle velferdstiltak ikke er nok. Samtidig har man sett at utfordringene enkelte bydeler står ovenfor både er av fysisk, sosial og økonomisk art, og at det er nødvendig med en helhetlig tilnærming for å løse disse utfordringene. Groruddalssatsningen ble lansert i 2007 og er det største enkelttiltaket av denne typen i norsk historie. Hovedmålet for satsingen er bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, samt bedre livskvalitet for beboerne. Bydel Stovner, der Haugenstua inngår, er en av 4 bydeler som omfattes av satsingen.

Senter for byøkologi ble sammen med Agderforskning tildelt oppdraget med å lage en sosiokulturell stedsanalyse for Haugenstua. Analysen avdekker ulike aktørgruppers kulturelle og sosiale forestillinger om Haugenstua, og deres bruk av stedet.  Analysen ble ferdigstilt i desember 2009.

Last ned “Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua” her.