Senter for byøkologi

Senter for byøkologi gjennomfører ulike typer prosjekter innen miljøvennlig og sosial stedsutvikling. Vi arbeider i spenningsfeltet mellom forskning, utredning, kunst og arkitektur, og har en tverrfaglig tilnærming der vi veksler mellom ulike metoder, formidlingsuttrykk og nivåer. Dette gir oss en mulighet til å nærme oss komplekse utfordringer innen stedsutvikling på nye måter.

Senter for byøkologi besitter spisskompetanse knyttet til tematiske felt som energi, transport,migrasjon, inkludering, nærmiljø og urbanitet. Samtidig har vi en helhetlig analytisk tilnærming til stedsutvikling. Vår tilnærming tar utgangspunkt i det komplekse samspillet mellom fysiske og sosio­kulturelle forhold. I motsetning til en tradisjonell forståelse av sted som gjerne har et ensidig fokus på de fysiske omgivelsene, er vi opptatt av hvordan steder kontinuerlig rekonstrueres gjennom menneskers forestillinger, interesser og stedsbruk. Til grunn for arbeidet vårt ligger også en helhetlig problemforståelse som både inkluderer miljøhensyn og sosiale forhold.