Ny rapport fra BYØK: Boligplanlegging og energibruk

Oppdatert: 20.06.2011

Boligplanlegging og energibruk – fra overordnede mål og forbildeprosjekter til konkrete avgjørelser i hverdagen, av Marry-Anne Karlsen, Anne-Kathrine Vabø, Ståle Holgersen og Romy Ortiz.

Hensikten med denne rapporten er å få frem kunnskap om hvordan spørsmål om mer effektiv og miljøvennlig energibruk ivaretas ved boligutbygging, og hvordan dette kan forbedres. Rapporten fokuserer først og fremst på institusjonelle drivkrefter og barrierer knyttet til kommunale plan-og byggesaksprosesser.

I Norge har det de siste årene blitt satt i gang en rekke initiativer for å øke fokuset på energibruk ved nybygging. Både fagseminarer, utredninger og forbildeprosjekter, samt justeringer i plan- og bygningsloven og tilhørende teknisk forskrift er eksempler på slike tiltak. Denne rapporten viser imidlertid at det fortsatt er en lang vei å gå før overordnede nasjonale mål om energibruk i boliger og energisparende teknologi er en integrert del av hverdagslige avgjørelser ved boligutbygging. Mange av disse beslutningene er små, og skjer i løpende saksbehandling innenfor eksisterende forvaltningspraksis. Kommunene har slik en nøkkelrolle som planlegger og forvalter av lovverk.

Rapporten består både av en survey blant 80 norske kommuner og nærstudier av seks plansaker i Bergen, Ålesund og Larvik. Prosjektet er finansiert gjennom Husbankens kompetansetilskudd innenfor området miljø og energi.