Ny rapport fra BYØK: Asylmottak og lokalsamfunn

Oppdatert: 19.06.2010

Asylmottak og lokalsamfunn, av Kari Anne Klovholt Drangsland, Winfried Ellingsen, Knut Hidle og Marry-Anne Karlsen. FoU-rapport nr. 1/2010. Kristiansand: Agderforskning

Rapporten undersøker hvordan samspillet mellom asylmottak og lokalsamfunn i Norge fungerer, og hvordan samspillet kan forbedres. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet som et ledd i at de har lokalsamfunnsarbeid som satsingsområde i 2010. Målsettingen er å komme med innspill til hvordan det kan legges bedre til rette for god samhandling mellom Utlendingsdirektoratet, driftsoperatører, asylmottak og lokalsamfunn på institusjonelt nivå, og mellom mottaksbeboere og lokalbefolkning på individnivå. Rapporten tar utgangspunkt i eksisterende forvaltningspraksis i mottaksapparatet, og drøfter innspill og anbefalinger til en metodikk som kan styrke et stedsperspektiv hos de ulike involverte aktørene. Prosjektet ble gjennomført av Agderforskning AS og Senter for byøkologi våren 2010 og består både av en survey og en kvalitativ Casestudie.

UDI om rapporten, se her.