Sosiokulturell stedsanalyse for Haugenstua

Oppdatert: 03.07.2009

Senter for byøkologi har sammen med Agderforskning blitt tildelt oppdraget med å gjøre en sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua i Oslo. Haugenstua er valg til helhetlig områdesatsing i Grorudalssatsingen, og målet er at den lokale stedsidentiteten og omdømme skal styrkes gjennom dette arbeidet. Den sosiokulturelle stedsanalysen blir et viktig grunnlag for denne satsingen ved at den skal gi en styrket fortolkningsramme og erfaringsbakgrunn for det videre arbeidet.